You are currently viewing REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- INFORMACJE

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- INFORMACJE

OD 6 KWIETNIA RUSZA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO WYBRANYCH PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

W GMINIE DOPIEWO

Zgodnie z art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.), jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Termin postępowania uzupełniającego wyznaczony został zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo z dnia 30.11.2020 r. na okres od 6 do 9 kwietnia 2021 roku. Postępowanie uzupełniające dotyczy następujących placówek:

– Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Brzechwy w Dopiewie,

– Przedszkole Publiczne Mali Odkrywcy w Dąbrówce,

– Przedszkole Publiczne Mądra Sowa w Konarzewie,

– Przedszkole Publiczne Bajkowa Wyspa w Palędziu,

– Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Powstańców Wielkopolskich

  w Więckowicach,

– Przedszkole Publiczne Diamentowa Kraina w Skórzewie,

– Przedszkole Publiczne Leśna Polana w Dopiewcu.

Łącznie w wyżej wymienionych przedszkolach posiadamy około 60 wolnych miejsc.

 Druk wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z oświadczeniem, należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, czynną od 6 kwietnia br.

 1. 1Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat /art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat /art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe/.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego /art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. / . Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.
 4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Dopiewo.
 5. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
 8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do trzech wybranych placówek / art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe/.
 9. Druk wniosku wraz z oświadczeniem należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, czynną od 6 kwietnia 2021 r., a następnie przesłać drogą elektroniczną lub wydrukowane i podpisane dokumenty przez rodziców lub prawnych opiekunów  złożyć w placówce pierwszego wyboru. Druk wnioski można również pobrać w przedszkolu.
 10. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w dwóch etapach.
 11. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość, wymienione poniżej w kryteriach naboru /art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 13. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w Uchwale Rady Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli.
 14. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola /art. 157 ust.1.ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 15. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola /art. 157 ust.1.ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni / art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 17. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 18. a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydata,
 19. b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 20. c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 21. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 22. Rodzic/opiekun kandydata zakwalifikowanego składa oświadczenie woli o przyjęciu dziecka do przedszkola w formie elektronicznej lub w formie papierowej w siedzibie przedszkola.
 23. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 24. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia /art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 25. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej /art. 158 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 26. Rodzic/opiekun dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola /art. 158 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 27. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym /art. 158 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 28. Rodzic/opiekun dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej /art. 158 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 29. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców /art. 158 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 30. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 31. Dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Wójta Gminy. W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole /art. 31 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 32. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami /art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Dopiewo mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dotyczącego dzieci zamieszkałych w gminie dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Dopiewo przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Dopiewo.

 1. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo

 w roku szkolnym 2021/2022.

l.p.  Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymWskazanie rodzicom innej placówki przez WójtaTermin w postępowaniu uzupełniającym
  1.    Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.    01.03.2021 r. – 08.03.2021 r.                        od 24.03.2021 r. – do 31.03.2021 r.    06.04.2021 r. – 09.04.2021 r.
  2.    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.    09.03.2021 r. – 12.03.2021 r.  12.04.2021 r. – 14.04.2021 r.
  3.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.    15.03.2021 r. godz. 12.00  15.04.2021 r. godz. 12.00
  4.    Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.    do 19.03.2021 r.  do 19.04.2021 r.
  5.    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.    22.03.2021 r. godz. 12.00  21.04.2021 r. godz. 12.00

Kryteria naboru

– na pierwszym etapie rekrutacji  brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– na drugim etapie postępowania komisje rekrutacyjne uwzględnią kryteria przedstawione poniżej: 

1) dziecko rodziców/opiekunów pracujących, wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczących się w trybie dziennym, prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą i nieprzebywających na urlopie wychowawczym:

 1. a) oboje rodziców/opiekunów spełniają powyższe kryterium – 3 pkt.
 2. b) jeden rodzic/opiekun spełnia powyższe kryterium – 1 pkt

2) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/zespole szkół pierwszego wyboru – 5 pkt.

3) dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt.

4) dziecko za wybór przedszkola według preferencji:

 1. a) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym w strefie zamieszkania, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 5 pkt.
 2. b) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym poza strefą zamieszkania – 3
 3. c) za drugą preferencję, bez względu na lokalizację przedszkola – 1 pkt.

5) dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo:

 1. a) oboje rodziców/opiekunów – 4 pkt.
 2. b) jeden rodzic/opiekun – 1 pkt

6) w przypadku gdy kandydaci uzyskają równą liczbę punktów, a ich liczba jest większa od liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest wiek. Kwalifikacja rozpoczyna się od najstarszych dzieci, uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Załącznik nr 1

Miejsce zamieszkania dziecka (sołectwo)Strefa zamieszkania (sołectwo)
KOLUMNA 1KOLUMNA 2
DąbrowaDąbrowa, Skórzewo
DąbrówkaDąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
DopiewiecDopiewiec, Dopiewo
DopiewoDopiewo
KonarzewoDopiewo, Konarzewo
GołuskiDąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
PalędzieDąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
SkórzewoDąbrowa, Skórzewo
TrzcielinDopiewo, Konarzewo
ZakrzewoDąbrowa, Skórzewo, Zakrzewo
WięckowiceWięckowice

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa powyżej, to:

1) oświadczenie rodzica/opiekuna o spełnianiu warunków rodziny wielodzietnej

2) oświadczenie rodzica/opiekuna o niepełnosprawności kandydata

3) oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców/obojga rodziców kandydata

4) oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

5) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

6) oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą

7) oświadczenie rodziców/opiekunów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu i nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

8) oświadczenie o  kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo w przedszkolu pierwszego wyboru kandydata /w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego dotyczy również dziecka uczęszczającego do szkoły/

9) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłków lub udokumentowana trudna sytuacja rodzinna wraz z oświadczeniem rodziców/opiekunów

10) oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, za poprzedni rok podatkowy, w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo.