You are currently viewing Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2021/2022.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo w roku szkolnym 2021/2022.

l.p.

 
Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymWskazanie rodzicom innej placówki przez WójtaTermin w postępowaniu uzupełniającym
 

1.
 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
 

01.03.2021 r. – 08.03.2021 r.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
od
24.03.2021 r. –
do
31.03.2021 r.
 
 

06.04.2021 r. –
09.04.2021 r.
 

2.
 
 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.
 
 

09.03.2021 r. –
12.03.2021 r.
 

12.04.2021 r. –
14.04.2021 r.
 

3.
 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 
 

15.03.2021 r. godz. 12.00
 

15.04.2021 r.
godz. 12.00
 

4.
 
 

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 
 

do
19.03.2021 r.
 

do
19.04.2021 r.
 

5.
 
 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 
 

22.03.2021 r. godz. 12.00
 

21.04.2021 r.
godz. 12.00

Kryteria naboru

– na pierwszym etapie rekrutacji  brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe o jednakowej wartości:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

– na drugim etapie postępowania komisje rekrutacyjne uwzględnią kryteria przedstawione poniżej: 

1) dziecko rodziców/opiekunów pracujących, wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczących się w trybie dziennym, prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą i nieprzebywających na urlopie wychowawczym:

  1. a) oboje rodziców/opiekunów spełniają powyższe kryterium – 3 pkt.
  2. b) jeden rodzic/opiekun spełnia powyższe kryterium – 1 pkt

2) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu/zespole szkół pierwszego wyboru – 5 pkt.

3) dziecko z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź rodzinnej, bądź pozostającej pod opieką ośrodka pomocy społecznej – 2 pkt.

4) dziecko za wybór przedszkola według preferencji:

  1. a) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym w strefie zamieszkania, zgodnie z załącznikiem nr 1 – 5 pkt.
  2. b) za pierwszą preferencję w przedszkolu zlokalizowanym poza strefą zamieszkania – 3
  3. c) za drugą preferencję, bez względu na lokalizację przedszkola – 1 pkt.

5) dziecko rodziców/opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo:

  1. a) oboje rodziców/opiekunów – 4 pkt.
  2. b) jeden rodzic/opiekun – 1 pkt

6) w przypadku gdy kandydaci uzyskają równą liczbę punktów, a ich liczba jest większa od liczby miejsc, kryterium rozstrzygającym jest wiek. Kwalifikacja rozpoczyna się od najstarszych dzieci, uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Załącznik nr 1

Miejsce zamieszkania dziecka (sołectwo)Strefa zamieszkania (sołectwo)
KOLUMNA 1KOLUMNA 2
DąbrowaDąbrowa, Skórzewo
DąbrówkaDąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
DopiewiecDopiewiec, Dopiewo
DopiewoDopiewo
KonarzewoDopiewo, Konarzewo
GołuskiDąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
PalędzieDąbrówka, Dopiewiec, Palędzie
SkórzewoDąbrowa, Skórzewo
TrzcielinDopiewo, Konarzewo
ZakrzewoDąbrowa, Skórzewo, Zakrzewo
WięckowiceWięckowice

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa powyżej, to:

1) oświadczenie rodzica/opiekuna o spełnianiu warunków rodziny wielodzietnej

2) oświadczenie rodzica/opiekuna o niepełnosprawności kandydata

3) oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców/obojga rodziców kandydata

4) oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata

5) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

6) oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą

7) oświadczenie rodziców/opiekunów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu i nieprzebywaniu na urlopie wychowawczym lub prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

8) oświadczenie o  kontynuacji edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo w przedszkolu pierwszego wyboru kandydata /w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego dotyczy również dziecka uczęszczającego do szkoły/

9) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieraniu zasiłków lub udokumentowana trudna sytuacja rodzinna wraz z oświadczeniem rodziców/opiekunów

10) oświadczenie rodziców/opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, za poprzedni rok podatkowy, w urzędzie skarbowym właściwym dla Gminy Dopiewo

  • Przy rekrutacji NIE jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń,
  • proszę wypełnić tylko jeden wniosek, w którym należy wypisać wszystkie wybrane przez siebie placówki – trzy,
  • w przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej placówki.

Uwaga,  po podaniu przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów nie zakwalifikowanych – dnia 15.03.2021 r. o godz. 12.00 , rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w ZSP Więckowice na rok 2021/ 2022 zobowiązani są do dnia 19.03.2021 r. potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia – oświadczenie będzie dostępne w systemie elektronicznym nabór.