You are currently viewing Rekrutacja do przedszkola 2023-2024

Rekrutacja do przedszkola 2023-2024

W terminie od 01 marca 2023 r.  odbędzie się rekrutacja do przedszkoli na terenie Gminy Dopiewo . Druk wniosku wraz z oświadczeniem należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, ( czynne od 1.03), a następnie przesłać drogą elektroniczną lub wydrukowane i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów dokumenty złożyć w placówce pierwszego wyboru. Druki wniosków można pobrać również w sekretariacie placówki. 
Wniosek  można złożyć również w wersji papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.
Sekretariat przedszkola czynny od poniedziałku do piątku  : od godz. 7.30.00 do 15.00

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie .

Szczegóły oraz harmonogram dostępny na stronie https://dopiewo.pl/aktualnosci/2021-01-18/rekrutacja-do-przedszkoli