You are currently viewing Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

W terminie od 06 kwietnia do 09 kwietnia odbędzie się rekrutacja uzupełniająca . Druk wniosku wraz z oświadczeniem należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole,

Wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

    – przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail podany przez placówkę : kontakt@zspwieckowice.pl

      – złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.

W przedsionku przedszkola( proszę dzwonić domofonem na numer sekretariatu) zostanie wyznaczone miejsce ze skrzynką podawczą, która pozostanie do dyspozycji rodziców/opiekunów w holu budynku.

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka zalecamy zaszyfrować przesyłane skany dokumentów poprzez założenie hasła dla pliku/plików.

Przykładowa instrukcja do zaszyfrowania pliku/plików znajduje się TUTAJ -> link do przykładowej instrukcji

Plik/pliki powinien być nazwany w ten sposób: imię_pierwsze dwie litery nazwiska-wniosek.pdf np. Jan Kowalski to Jan_Ko-wniosek.pdf.

Po zaszyfrowaniu pliku/plików, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, hasło proszę przesłać SMSem na numer telefonu do Sekretariatu Przedszkola :  531 786 939 o treści – nazwa pliku: hasło….. imię i nazwisko dziecka

Instrukcja szyfrowania plików

W terminie od 01 marca do 08 marca wydrukowane i podpisane wnioski wraz z oświadczeniami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w następujący sposób:

    – przesłać skan podpisanego i wypełnionego wniosku wraz z załącznikami na adres e-mail podany przez placówkę. 

      – złożyć podpisany i wypełniony wniosek wraz z załącznikami w formie  papierowej w zaklejonej kopercie, w wyznaczonych godzinach w przedszkolu pierwszego wyboru do przygotowanej skrzynki.

W przedsionku przedszkola( proszę dzwonić domofonem na numer sekretariatu) zostanie wyznaczone miejsce ze skrzynką podawczą, która pozostanie do dyspozycji rodziców/opiekunów

Mail na który rodzice mogą przesyłać skany wniosków: kontakt@zspwieckowice.pl

Podczas rozpatrywania poprawności złożonych wniosków, Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w wyznaczonym przez siebie terminie .

Proszę wchodzić pojedynczo do placówki przy składaniu wniosków w formie papierowej

Zasady rekrutacji do Przedszkoli w Gminie Dopiewo  w roku szkolnym 2021/2022:

 1. 1Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat /art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 2. Dziecko, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat /art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe/.
 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego /art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. / . Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.
 4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Dopiewo.
 5. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 6. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
 7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna kandydata.
 8. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się do trzech wybranych placówek / art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe/.
 9. Druk wniosku wraz z oświadczeniem należy wypełnić poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/dopiewo/przedszkole, czynną od 1 marca 2021 r., a następnie przesłać drogą elektroniczną lub wydrukowane i podpisane dokumenty przez rodziców lub prawnych opiekunów  złożyć w placówce pierwszego wyboru. Druk wnioski można również pobrać w przedszkolu.
 10. Postępowanie rekrutacyjne jest przeprowadzane w dwóch etapach.
 11. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość, wymienione poniżej w kryteriach naboru /art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 13. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w Uchwale Rady Gminy Dopiewo w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli.
 14. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola /art. 157 ust.1.ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 15. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wyznacza dyrektor przedszkola /art. 157 ust.1.ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 16. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni / art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 17. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
 18. a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydata,
 19. b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 20. c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 21. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 22. Rodzic/opiekun kandydata zakwalifikowanego składa oświadczenie woli o przyjęciu dziecka do przedszkola w formie elektronicznej lub w formie papierowej w siedzibie przedszkola.
 23. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola.
 24. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia /art. 158 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 25. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych opatrzona jest datą podania jej do publicznej wiadomości i podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej /art. 158 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 26. Rodzic/opikun dziecka może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych, wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola /art. 158 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 27. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym /art. 158 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 28. Rodzic/opiekun dziecka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej /art. 158 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 29. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania od rodziców /art. 158 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 30. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 31. Dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Wójta Gminy. W tym przypadku Wójt jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole /art. 31 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.
 32. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające przeprowadza dyrektor przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami /art. 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe/.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Dopiewo mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dotyczącego dzieci zamieszkałych w gminie dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Dopiewo przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne w oparciu o kryteria obowiązujące przy rekrutacji dzieci z Gminy Dopiewo.

 1. Do postępowania uzupełniającego stosuje się powyższe zasady i kryteria rekrutacyjne.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor