KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckowicach
Adres: ul. Gromadzka 7, 62-070 Więckowice
Kontakt:
kontakt@zspwieckowice.pl

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Imię i nazwisko: Sebastian Łabowski
Kontakt:
inspektor@bezpieczne-dane.eu

3. CEL PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych

4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Przesłanka RODO: art. 6 pkt lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
Podstawa prawna: przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych

5. ODBIORCY DANYCH
Nazwa podmiotu i charakter współpracy: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa

6. OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przez dziecko edukacji a następnie przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa.

7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

•   dostępu do danych

•   do żądania sprostowania danych

•   do żądania usunięcia danych osobowych

•   do żądania ograniczenia przetwarzania

•   do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

8. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej

9. INFORMACJA
Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, jakim jest działalność dydaktyczno-
wychowawczo-opiekuńcza.

 

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany