KLAUZULA INFORMACYJNA 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckowicach Adres: ul. Gromadzka 7, 62-070 Więckowice Kontakt: kontakt@zspwieckowice.pl
 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Imię i nazwisko: Sebastian Łabowski Kontakt: inspektor@bezpieczne-dane.eu
 3. CEL PRZETWARZANIA Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym. Uzasadniony interes: komunikacja z osobami zainteresowanymi działalnością administratora
 4. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA Przesłanka RODO: art. 6 ust. 1 lit. f
 5. ODBIORCY DANYCH Podmioty świadczące na rzecz administratora usługi hostingowe, związane z prowadzeniem strony internetowej, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA Podane dane będą wykorzystywane jedynie w okresie prowadzenia korespondencji zainicjowanej wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 7. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
 • do dostępu do danych oraz uzyskania kopii danych
 • do żądania sprostowania danych
 • do żądania usunięcia danych osobowych oraz bycia zapomnianym
 • do żądania ograniczenia przetwarzania
 • do przenoszenia danych
 • do złożenia skargi od organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 1. TRANSFER DO PAŃSTW SPOZA EOG I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
 2. INFORMACJA Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
 3. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.