Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Więckowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Więckowicach www.zspwieckowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

Brak dostępności lub niepełna dostępność plików załączników w formacie PDF

Nie wszystkie grafiki/zdjęcia są opatrzone tekstem alternatywnym

Wyłączenia:

  • Skany dokumentów w formacie PDF, DOC, DOCX, ODT  (treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji)
  • Mapy
  • Zdjęcia oraz filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem dostępności Moniką Ratajczak na adres email: [email protected]  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8148351.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do:

  • zgłoszenia uwagi dotyczącej dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu
  • złożenia wniosku o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą zgłaszającą,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Więckowicach

Gromadzka 7 Więckowice, 62-070 Dopiewo

Tel.: 618148351

E-mail: [email protected]

Strona internetowa: www.zspwieckowice.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

Wejście główne do Zespołu prowadzi tylko po schodach. Drzwi dwuskrzydłowe otwierane tradycyjnie, brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.  Brak windy w budynku. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych  tylko przez wejście do sali gimnastycznej. Toalety nie są  przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Przed budynkiem znajduje się parking z możliwością zaparkowania dla osób z niepełnosprawnością.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W Zespole istnieją 3 kondygnacje: piwnica z biblioteką, stołówką i świetlicą, do której prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter, na którym znajdują się pomieszczenia lekcyjne, administracyjne oraz przedszkole. Piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe, na którym znajdują się sale lekcyjne.  Ta część Zespołu nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu lub online. 

Na terenie Zespołu  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.