You are currently viewing szkolna świetlica – o nas

szkolna świetlica – o nas

  • Post category:Świetlica

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym oraz miłym otoczeniu. Stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku
i odrobienia prac domowych. Działalność naszej świetlicy prowadzona jest w oparciu o Plan pracy, który powstaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły. Ważne dla nas jest zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do relaksu i rekreacji. W świetlicy realizowane są konkretne treści i formy pracy z dziećmi. Plan roczny uwzględnia szkolny kalendarz roczny, święta oraz uroczystości.
Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się zgodnie z założeniami Planu Daltońskiego.

Godziny otwarcia świetlicy

Świetlica  czynna jest w godzinach od  7.00  do  17.00