„Bezpieczne życie”

W naszej szkole realizowany jest program „Bezpieczne życie”, który został opracowany w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, w drodze do i ze szkoły oraz podczas zajęć organizowanych poza jej terenem. W programie uczestniczy cała społeczność szkolna. Realizacja programu odbywa się przy ścisłej współpracy z Policją, Strażą Pożarną, służbą zdrowia i innych instytucji. Działania będą siękoncentrowały wokół czterech zagadnień:

– bezpieczeństwo w życiu codziennym,

– promocja zdrowia,

– działania integracyjne – przeciwdziałanie przemocy i agresji,

– życie bez nałogów.

Organizowane będą pogadanki, konkursy, szkolenia, wycieczki, wyjazdy do placówek kulturalnych i edukacyjnych oraz festyny. Zakupione zostaną pomoce edukacyjne, materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji programu.

Liczymy na to, że realizacja projektu przyczyni się do większego poczucia bezpieczeństwa dzieci, poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego świata, podniesienia kompetencji psychospołecznych dzieci, zmniejszenie zjawiska agresji słownej i fizycznej oraz promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia.