PROJEKT e-Umiejętności

Gmina Dopiewo
Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pt. „e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo”

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 280 uczniów, w tym 40 uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczających do 4 szkół podstawowych na terenie gminy
Dopiewo oraz poszerzenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli tych placówek poprzez:
doposażenie 2 pracowni informatycznych; organizację zajęć dydaktycznych rozwijających
kompetencje kluczowe oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami
edukacyjnymi oraz przeszkolenie nauczycieli w okresie IX/2018 – VI/2021.
Dofinansowanie projektu z UE: 359 994,10 PLN

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZENNIC I UCZNIÓW NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNOWYRÓWNAWCZE
Z MATEMATYKI, ZAJĘCIA W RAMACH KOŁA INFORMATYCZNEGO
ORAZ ZAJĘĆ Z PROGRAMOWANIA W RAMACH PROJEKTU
„e-Umiejętności to nowe możliwości w Gminie Dopiewo”
Ruszamy z rekrutacją uczennic i uczniów do Projektu „e-Umiejętności to nowe możliwości w GminieDopiewo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa
8 Edukacja; Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w
ramach ZIT dla MOF Poznania.
Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 280 uczniów, w tym 40 uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczających do 4 szkół podstawowych na terenie gminy
Dopiewo oraz poszerzenie kompetencji zawodowych 14 nauczycieli tych placówek poprzez:
doposażenie 2 pracowni informatycznych; organizację zajęć dydaktycznych rozwijających kompetencje
kluczowe oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz
przeszkolenie nauczycieli w okresie IX/2018 – VI/2021.
Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych uczennic i uczniów uczęszczających do:
1) Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dopiewie;
2) Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie;
3) Szkoły Podstawowej im. Astrid Lindgren w Dąbrowie;
4) Szkoły Podstawowej w Więckowicach.
Formy wsparcia w Szkole Podstawowej w Więckowicach:
 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki realizowane w II sem. roku
szkolnego 2018/2019, I i II sem. roku szkolnego 2019/2020 oraz 2020/2021
 Zajęcia w ramach Koła informatycznego realizowane w: I edycja w roku szkolnym 2019/2020;
II edycja w roku szkolnym 2020/2021
 Zajęcia z programowania realizowane w: I edycja w roku szkolnym 2019/2020; II edycja w roku
szkolnym 2020/2021
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:
 w sekretariacie i na stronach internetowych:
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Więckowicach: https://www.zspwieckowice.pl/
 na stronie internetowej Gminy Dopiewo: www.dopiewo.pl
 w Biurze Projektu znajdującym się w Urzędzie Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo,
pokój 7.
Termin składania dokumentów: 27 września 2019 r.
Zainteresowanych uczniów udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie udziału
poprzez składanie dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie szkoły
objętych wsparciem oraz w Biurze projektu.